Ny Branchevejledning

Gravides arbejde i industrien

VEJLEDNING: BAR Industris nye branchevejledning sætter fokus på de risici, der kan være ved erhvervsarbejde og graviditet, muligheder for at fastholde gravide, forebyggelse af fosterskader samt påvirkninger, der skal vurderes, hvis en medarbejder ammer. Vejledningen henvender sig især til gravide, ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Der er også lavet til et tillæg til vejledningen Graviditetspolitik i laboratoriet.

Farlige nanomaterialer i byggeriet

FAKTAARK: Det et farligt at indånde nanopartikler via især støv, spray eller dampe, men også direkte hudkontakt med nanomaterialer kan være farlig. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktablad om, hvordan man i sit arbejde med nanomaterialer kan forebygge risici for sit helbred. Der findes nanomaterialer i bl.a. maling, fugemasser og forskellige overfladeprodukter til bl.a. beton og stenprodukter.

Klorerede paraffiner i byggeriet

FAKTAARK: Klorerede paraffiner er en klorholdig forbindelse, som man sammen med PCB skal være opmærksom på i arbejdsmiljøet. BAR Bygge & Anlæg har derfor udgivet et selvstændigt faktablad om klorerede paraffiner, der blev brugt frem til 2002. Faktabladet beskriver bl.a., hvordan man forebygger risici ved arbejdsmetoder, personlige værnemidler, rengøring og håndtering af affald.

Hvad dækker CE-mærket over?

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Industri beskriver, hvad CE-mærket dækker over. Vejlendingen handler desuden om, hvad man kan forvente, når man køber en maskine eller andet med et CE-mærke. Det bliver også forklaret, hvornår man selv skal sikre, at produktionsudstyr lever op til CE-mærkning, fx ved om- eller tilbygning af maskinudstyr.

Forebyggelse af ulykker med robotter

VEJLEDNING: Mange ansatte har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. De fjerner meget ensidigt, gentaget arbejde og mange tunge løft. Men de er også skyld i alvorlige ulykker og mange nær-ved-ulykker. En ny branchevejledning fra BAR Industri skal hjælpe virksomheder med at reducere risikoen for ulykker. Desuden bliver begreber som fabrikantansvar og formodningsret forklaret i vejledningen.

Sikkerhed ved reparation af el- og hybridbiler

VEJLEDNING: El- og hybridbiler indeholder nye komponenter og ledningsføring, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, som ikke er til stede i traditionelle biler. Det er udgangspunktet for en ny branchevejledning fra BAR Industri, der især henvender sig til mekanikere, der ikke bliver uddannet til at reparere el- og hybridbiler gennem værkstedstedskæder og mærkespecifikke kurser.