Byggepladskoordinering

ENERGINET.DK HAR UDFØRT SIKKERHEDSKOORDINERING OG ARBEJDSMILJØEKSPERTEN HAR BISTÅET DEN HOLLANDSKE ENTREPRENØR VISSER & SCHMIDT HANAB B.V. VED ETABLERING AF NY GASLEDNING. BYGHERRENS MÅLSÆTNING OM 0 ULYKKER I LØBET AF 300.000 ARBEJDSTIMER BLEV OPFYLDT.

Gasledning nedlagt med stor fokus på arbejdssikkerheden.

En bygherre – i dette tilfælde Energinet.dk - er omfattet af mange forskellige forpligtelser om afgrænsning, koordinering og plan for sikkerhed og sundhed, når bygge-/anlægsarbejdet har et omfang eller en karakter, der betyder, at to eller flere arbejdsgivere udfører arbejder, der indebærer særlige risici. Det gælder, uanset om bygherren kun har indgået aftale med én totalentreprenør eller én hoved entreprenør og at grunden hertil er, at der er flere arbejdsgivere på byggepladsen, og at totalentreprenøren eller hovedentreprenøren har antaget underentreprenører.

Der har siden februar 2012 været flere end hundrede mand i gang med at lægge et nyt gasrør fra Egtved til Frøslev ved grænsen. Gasrøret med en diameter på 76 cm, der nu ligger mellem Ellund ved grænsen og Egtved, skal sammen med kompressorstationen i Egtved forøge kapaciteten i gastransmissionsnettet, så Danmark kan importere naturgas, når produktionen af naturgas i den danske del af Nordsøen klinger af.

»Energinet.dk udfører for tiden mange store bygge- og anlægsprojekter. Det er af største vigtighed for os, at medarbejderne kan tage trygge på arbejde og komme hjem uden arbejdsskader. Det er derfor glædeligt, at dette også er sket på Ellund-Egtved projektet, selvom byggepladsen har strakt sig over 95 km og, der har været flere forskellige nationaliteter som har skullet arbejde sammen. Dette lykkes kun, hvis entreprenørens og bygherrens arbejdsmiljømedarbejdere har et tæt og godt samarbejde« udtaler QHSE-leder Mads Christian Madsen, Energinet.dk.

Etablering og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed

ARBEJDSMILJØEksperten har sammen med Energinet.dk’s sikkerhedskoordinator udarbejdet projektspecifikke planer for sikkerhed og sundhed (PSS). PSS’en gøres operationel og informativ bl.a. ved visuelt let forståelige oversigter og symboler. Sikkerhedskoordinatoren indarbejder løbende sikkerhedsforanstaltninger til imødekommelse af identificerede risici i planlægningen og udarbejder revisioner af byggepladsoversigter. ARBEJDSMILJØEksperten har afholdt opstartsmøder for samtlige ansatte og entreprenøren. Sikkerheden er koordineret gennem daglig kontakt til projektorganisationen og entreprenørerne på byggepladserne.

Runderinger efter principperne for mønsterarbejdsplads

En vigtig del af sikkerhedskoordinatorens arbejde er sikkerhedsrunderinger på byggepladserne, hvor formålet er:

  • at vise overensstemmelse med plan for sikkerhed og sundhed og identificere farlige arbejdssituationer
  • at synliggøre, at arbejdsmiljø og sikkerhed prioriteres af bygherren
  • at motivere de ansatte til at tænke på deres egen og andres sikkerhed
  • at tilrettelægge sikkerhedsforanstaltninger for kommende arbejder i dialog med entreprenøren.

Runderingerne udføres efter principperne for ”Mønsterarbejdsplads”

»Den måde bygherren formidlede sin interesse på var rigtig god. På grund af inspektionerne opdagede folkene, at bygherren interesserede sig for sikkerheden på pladserne. Det har højnet niveauet, at der ikke kun var tale om papirarbejde mellem entreprenører og nationaliteter«
udtaler Marie Louise Sørensen, ARBEJDSMILJØEksperten.