Skadelige stoffer i bygninger og indeklima

ARBEJDSMILJØEKSPERTEN KAN HJÆLPE MED AT KORTLÆGGE SKADELIGE STOFFER I BYGNINGER

 • PCB og klorerede paraffiner
 • Asbest
 • Bly
 • Afgasning

Skadelige stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker os på flere niveauer. Skadelige stoffer kan påvirke indeklimaet i en negativ retning, så bygningen bliver sundhedsskadelig at opholde sig i. Skadelige stoffer kan også udgøre et problem ved håndtering – for eksempel ved nedrivning - og dermed påvirke arbejdsmiljøet for de udførende aktører i en byggeproces. Endeligt kan der være tale om et affaldshåndteringsproblem, når skadelige stoffer forurener ved bortskaffelse og deponering.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten, udfører vi screenings- og kortlægningsopgaver, rådgiver om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede skadelige stoffer.

Det er ofte en økonomisk fordel at inddrage vores eksperter tidligt i en renoverings- eller nedrivningsopgave, således at man er på forkant med eventuelle forureningskilder.

Skadelige stoffer i bygninger – PCB

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er mest kendt som tilsætning til bløde bygningsfuger, men kan forekomme i en lang række byggematerialer fra 1950'erne og 1970’erne.

PCB er en fællesbetegnelse for 209 industrielt fremstillede kemiske stoffer, som i dag er kendt som en af verdens farligste miljøgifte. PCB er svært nedbrydeligt, hvorfor det ophobes i fødekæden, og kan være hormonforstyrrende.

Det er i dag ulovligt at anvende PCB-holdige byggematerialer. Men tidligere, hvor materialets skadelige virkning ikke var kendt, blev PCB benyttet helt lovligt efter datidens forskrifter. I Danmark blev PCB forbudt som tilsætning til byggematerialer i 1977, og i lukkede systemer som transformatorer og kondensatorer i 1986.

PCB-holdig fugemasse kan indeholde op til 20 – 40 % af stoffet. Andre byggematerialer kan have tilsat PCB i andre koncentrationer. Fælles for dem er, at de afgiver PCB til luften og til omgivende bygningsdele og konstruktioner. PCB-holdige bygningsdele forurener dermed ofte indeklimaet, hvilket udgør en risiko for brugerne af bygningerne. Derudover indebærer PCB-forekomster en risiko for udførende ved renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver og kan fordyre et renoveringsprojekt betragteligt. Ved energirenoveringer, hvor der fx udskiftes vinduer, øges udgifterne markant, da PCB i vinduesfuger forurener såvel ramme-/karmtræ samt tilstødende konstruktioner. I dette eksempel er det både nedrivning, bortskaffelse og klargøring af underlaget til de nye vinduer, som bliver dyrere.

Skadelige stoffer i bygninger - ASBEST

Asbest har været anvendt i byggematerialer fra 1920’erne og helt frem til midten af 1986, hvor det blev forbudt i byggematerialer.

Asbest af et naturligt forekommende mineral, der kan spaltes i slidstærke fibre, som tåler høje temperaturer. Da asbest ikke er brændbart og har gode isolerende egenskaber, var mineralet attraktivt og blev ofte anvendt i fx pladebeklædninger, spartelmasser og fliseklæb samt til isolering af tekniske installationer. Problemet med asbest er, at asbestfibre nemt spalter i meget tynde fibre, som kan indåndes, hvilket på langt sigt kan medføre sygdom som fx lungehindekræft.

Asbest forurener primært i forbindelse med beskadigelse af asbestholdige materialer og i forbindelse med renovering/reparation eller nedrivning. Så længe asbest er bundet i faste materialer, udgør det derfor ikke en risiko.

Skadelige stoffer i bygninger - BLY

Bly har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i maling, grunder samt som metallisk bly i form af inddækninger mv.

Bly er et grundstof og forekommer derfor naturligt. Blyholdig maling har været anvendt som grunder eller som egentlig malerbehandling grundet sin høje dækningsevne og algehæmmende virkning. Blyhvidt, et hvidt malingspigment, er allerede blevet udskiftet 1950’erne, mens de fleste andre blyprodukter har været forbudt anvendt i Danmark siden 2001.

Bly er især at forvente i slidstærk maling eller i grunder på træ samt i glasuren på klinker/fliser. For en vinduesrenovering er der derfor tale om øget risiko for blyforekomster og dermed krav om sikkerhedsforanstaltninger ved bearbejdning og bortskaffelse af materialerne. Også vådrum eller offentlige lokaler, hvor der var ønske om langtidsholdbare vægoverflader, er placeret i højrisikogruppen for blyforekomster. Her kan bly findes som oprindelige malingslag gemt bag mange års lag maling, tapet og spartel.

Fælles for blyholdige byggematerialer er, at de ikke medfører indeklimaforurening, så længe blyet er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader, evt. skjult bag flere års maling og spartel. Det er først, når renoverings- eller nedrivningsarbejdet påbegyndes og blyholdige materialer skal tages op, oprindelig puds skal fjernes eller væggene og vinduesrammer skal renses i bund ved slibning. Så udgør bly et arbejdsmiljøproblem, da slibestøv kan optages og indåndes, et indeklimamæssigt problem, såfremt blyholdigt støv spredes til opholdsrummene, samt at det kræver korrekt håndtering af affaldet.

Når der skæres i blyholdigt materiale, så der dannes varme, vil bly’et kunne overgå til dampform og kan således indåndes.

Skadelige stoffer i bygninger - AFGASNING

Vores konsulenter udfører prøvninger og vurderinger af afgasning af kemiske stoffer fra produkter.

Vi udfører for eksempel prøvninger og vurderer afgasning af formaldehyd og flygtige organiske forbindelser (VOC) fra byggematerialer, møbler, indretningsgenstande m.m.

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe dig med?

 • Lovpligtig arbejdsinstruktion
 • Risikovurdering af bygningsmasse
 • Udarbejdelse af strategi for prøvetagning
 • Miljøteknisk undersøgelse af skadelige stoffer i bygninger
 • Omfangsbestemmelser ved prøvetagning og bygningsundersøgelse
 • Indeklimatekniske målinger og rådgivning
 • Udarbejdelse af handlings- og renoveringsplaner
 • Rådgivning omkring sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljø
 • Rådgivning med håndtering af forurenede konstruktioner
 • Prøvetagning og analyser i materialer
 • Screening/kortlægning i renoveringsområder
 • ARBEJDSMILJØEksperten bistår med vurdering af prøvningsresultaterne i henhold til danske og internationale krav
 • Koordinering og afrapportering af blodbly prøver