Afgasning og emissioner » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Afgasning og emissioner

Sikkerhed og sundhed for mennesker og omgivende miljø kan være udfordret af de stoffer og materialer, vi omgiver os med. Bygherrer og arbejdsgivere har i mange tilfælde ansvar for, at brugere af bygninger ikke eksponeres for sundhedsskadelige stoffer, at stofferne ikke spredes til miljøet, og at materialerne ved bortskaffelse og transport håndteres korrekt. Derfor er det vigtigt, at farlige stoffer lokaliseres, analyseres og registreres. 

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder

 • ​Mange års erfaring med vurdering af nødvendigt og tilstrækkeligt omfang af registrering af farlige stoffer og materialer i boliger, erhvervsbygninger, tunneler, skibe og eksternt miljø
 • Bygningsgennemgang med hensyn til vurdering af målrettet prøvetagning af relevante materialer og analyse af relevante stoffer
 • Prøvetagning af alle relevante materialetyper og i alle medier herunder i bygningsmaterialer, jord, luft, vand og støv.
 • Undersøgelser på stedet med direkte visende måleinstrumenter (gasser, partikler, tungmetaller i materialeoverflader)
 • Målinger af afgasning og emission
 • Affaldskarakterisering
 • Ekspositionsmålinger med kort og lang tidsskala

Analyser i laboratorium består af

 • Skimmel-/mikrosvampe ved mikroskopering, dyrkning, DNA- og enzymanalyse
 • Bakterier
 • Asbest og andre fibre
 • Tungmetaller
 • PCB
 • Bly, cadmium, zink, arsen, kobber, krom, nikkel og kviksølv
 • Klorparaffiner
 • Tjærestoffer og PAH'er (polycykliske aromatiske hydrider)
 • Olieprodukter
 • Radon
 • Formaldehyd og andre aldehyder
 • Flygtige organiske forbindelser (VOC'er). Udføres oftest som samtidig analyse af mange almindeligt forekommende afgasninger 

Prøvninger og vurderinger af afgasning af kemiske stoffer fra produkter

Vi udfører for eksempel prøvninger og vurderer afgasning af formaldehyd og flygtige organiske forbindelser (VOC) fra byggematerialer, møbler, indretningsgenstande mm. Ved sensoriske bedømmelser vurderer vi endvidere lugtindtrykket fra materialer, og vi kommer med en vurdering af, hvor længe et produkt vil give anledning til lugt i indeklimaet. Vores prøvningsdokumentation er bredt anerkendt, og de standarder, der anvendes, er fortrinsvis internationale standarder.