REACH og CLP - hvad skal du gøre? » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

REACH og CLP - hvad skal du gøre?

REACH er EU’s fælles kemikalielovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og er blevet kaldt den strengeste af sin slags i verden. Formålet er at sikre, at de produkter, du køber i EU, ikke er til skade for hverken mennesker eller miljø. REACH trådte i kraft i 2007. 

 

Hvad er REACH er en forkortelse for?

  • R: Registration registrering)
  • E: Evaluation (vurdering)
  • A: Authorisation (godkendelse)
  • of CH: Chemicals (kemikalie)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP) er baseret på De Forenede Nationers globalt harmoniserede system (GHS) og har til formål at sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, såvel som fri bevægelighed for stoffer, blandinger og artikler.

Et af hovedformålene med CLP er at afgøre, om et stof eller en blanding besidder egenskaber, der fører til klassificering som farlig. Klassificeringen er i denne sammenhæng udgangspunktet for information om farer.

I REACH og CLP defineres en virksomheds pligter i forhold til den rolle, som virksomheden har i leverandørkæden – fra den første produktion eller import af et kemisk stof til stoffet leveres til slutbrugeren, f.eks. som en del af en kemisk blanding eller som indholdsstof i en vare med fast form, en såkaldt artikel. Din virksomhed kan derfor sagtens have mere end én rolle i leverandørkæden. 

Ekspert i REACH og GHS/CLP 

Vi er klar til at rådgive dig om virksomhedens brug af kemikalier, uanset om din rolle er:

  • Producent
  • Importør / Distributør
  • Downstream bruger