Kemisk APV » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Kemisk APV

Den kemiske APV er en særlig del af den almindelige APV, som beskriver kemisk risiko og sikkerhed på arbejdspladsen. Den kemiske APV skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte og det skal dokumenteres hvem der har deltaget i udarbejdelsen.

I den kemiske APV skal arbejdsgiveren sammen med arbejdsmiljørepræsentanter lave en risikovurdering for de processer og arbejdsopgaver der kræver brug af kemikalier eller hvor medarbejdere udsættes for kemiske stoffer f.eks. i form af dampe og støv, denne viden skal kommunikeres til alle i virksomheden.

Der er metodefrihed til hvordan man udarbejder og anvender den kemiske APV.


Kom i gang med kemisk APV

For at kunne vurdere risikoen skal I kende produkterne og farligheden.

Det gør I ved at:

 • Rydde op i jeres kemikalier og fjerne de kemikalier, der ikke længere anvendes eller er blevet for forældet.
 • Udarbejde en opdateret liste over aktive kemikalier i virksomheden.
 • Indhente opdaterede sikkerhedsdatablade (SDS) fra leverandørerne og sørge for, de er tilgængelige for medarbejderne.

Når I har fået overblik over jeres produkter, skal I se på jeres arbejdsprocesser. Her er det nødvendigt at inddrage arbejdsmiljøorganisationen og eventuelt andre relevante medarbejdere.

Her skal I tage højde for anvendelsesmetoden, udsættelsesgraden, mængde, hyppighed og varighed. Inddrag jeres arbejdsmiljøorganisation og/eller relevante medarbejdere der kender processen godt.

Der laves nu en liste over de processer (forhold) hvor der er risiko for udsættelse af kemikalier.

 • Lav en liste over de processer hvor medarbejdere arbejder med eller udsættes for kemikalier

Nu er I klar til at lave risikovurderingen = den kemiske APV. 

Igen, er der metodefrihed til hvordan I løser denne opgave, og ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivere står gerne til rådighed for rådgivning gennem hele processen.

 

Den kemiske APV skal som minimum indeholde:

 • Stoffernes farlige egenskaber (SDS)
 • Eksponeringsgrad (type og varighed)
 • Omstændigheder ved arbejdet (særlige forhold og mængder)
 • Virkningen af de forebyggende foranstaltninger
 • Kendt viden om stoffets påvirkning af sundhed og sikkerhed f.eks. arbejdsmedicinske undersøgelser
 • Grænseværdier

 

Hvordan bruges den kemiske APV?

Risici der findes ved udarbejdelse af kemisk APV, og som ikke umiddelbart kan håndteres skal medtages i handlingsplanen for den almindelige APV.

 

Oplæring og instruktion til kemisk APV

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der gives effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion af de ansatte.

Indholdet skal baseres på resultatet af den kemiske APV og indeholde oplysning om:

 • De kemikalier, der findes på arbejdspladsen, herunder kemikaliernes navn
 • Kemikaliernes faremærkning og de risici, der er forbundet ved at blive udsat for dem.
 • Hvordan kemikalierne skal håndteres og opbevares sikkert.
 • Evt. anvendelsesbegrænsninger.
 • Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger.
 • Korrekt brug af værnemidler og disses placering på arbejdspladsen.
 • Håndtering af uheldssituationer, fx brand, spild eller lignende.
 • Bortskaffelse af kemikalier, herunder håndtering og mærkning af affald.


Oplæring og instruktion skal foregå før arbejdet påbegyndes og gentages jævnligt.

Der skal foretages en ny, ved væsentlige ændringer

Instruktionen skal være mundtlig – og pt. er der ingen kendt krav om dokumentation af dette!

Understøttende skriftligt materiale for oplæring og instruktion:

Instruktionen skal understøttes af skriftligt materiale:

 • Når der arbejdes med særligt farlige stoffer og materialer
 • Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold
 • Når den kemiske APV tilsiger det

 

Det skriftlige materiale kan f.eks. være en planche over relevante værnemidler, eller I kan fortsætte med at anvende jeres nuværende APB’er. Også her er der metodefrihed.

 

Hos ARBEJDSMILJØEksperten er vi klar til at hjælpe jer gennem processen og vi tilbyder også individuelle kurser i kemikaliehåndtering. Kontakt os på 8236 3670.