Arbejdsmiljøkoordinering
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Arbejdsmiljøkoordinering

Bygherren har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø på byggepladsens fællesområder. Vi sikrer jer en kvalificeret og effektiv arbejdsmiljøkoordinering, så I kan opfylde kravene til sikkerhed og sundhed – hele vejen fra planlægning til aflevering af det færdige byggeri.

 

Bygherren har ansvaret
Når mindst to arbejdsgivere er på en byggeplads samtidig, skal du som bygherre overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117. Den kræver, at du udpeger en arbejdskoordinator, der kan stå for arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen, udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), koordinere sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen og udarbejde en journal for sikkerhed og sundhed i driftsfasen. Bygherreansvaret kan ikke juridisk overdrages til andre, så det er vigtigt, at du tager stilling til, hvordan det skal forvaltes i byggeprocessen.

 

Stor effekt på arbejdsmiljøet - og økonomien!
Det er vores erfaring, at en effektiv koordinering, som bygger på klare aftaler mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator og et tæt samarbejde med rådgivere, byggeledelse og entreprenører, har en stor effekt på byggepladsens arbejdsmiljø og ikke mindst sikkerheden på byggepladsen. Vi ser færre og mindre alvorlige arbejdsulykker, skadelige påvirkninger og fysiske og psykiske belastninger. Det fremmer kvalitet og produktivitet, og sparer i sidste ende både tid og penge.

Som arbejdsmiljøkoordinator arbejder vi systematisk, dokumenteret og kvalificeret med at varetage bygherrens pligter og ansvar og med at sikre et sundt arbejdsmiljø på byggepladsen. Dette sker altid i tæt samarbejde og dialog med alle byggeriets aktører, herunder naturligvis også bygherren.

Med vores værktøjer, viden om love og regler, praktisk erfaring og kompetencer sørger vi for, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut.

 

Projektering og arbejdsmiljø
Under projekteringen udarbejder vi sammen med de projekterende en procesplan, der beskriver aktiviteterne i udførelsen. Det er afgørende, at vi her sikrer et detaljeret, veldokumenteret og systematisk grundlag for det videre arbejde. Med afsæt i procesplanen kortlægger vi problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet i de enkelte byggeaktiviteter. Problemstillingerne risikovurderes og registreres i en risiko-log, der anvendes som styringsdokument for den videre koordinering.

Nogle af disse risici har de projekterende selv pligt til at håndtere under projekteringen, (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110), mens andre kræver tværfaglig koordinering. Vi sørger for, at risikoreducerende tiltag bliver beskrevet og indarbejdet i projektmaterialet. Når risikoniveauet er nedbragt til et acceptabelt niveau eller om muligt er projekteret væk, udarbejder vi Plan for sikkerhed og sundhed og Journal for reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

 

Styr på arbejdsmiljøet under udførelsen
Som arbejdsmiljøkoordinator er vi bygherrens synlige repræsentant på sikkerhedsområdet og varetager dine interesser bedst muligt. Blandt andet ved at ajourføre Plan for sikkerhed og sundhed, færdiggøre Journal for reparations- og vedligeholdelsesarbejder, koordinere sikkerhed og sundhed i fællesområderne og sikre, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt.

Udover de lovpligtige opstartsmøder med alle entreprenører afholder vi sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger minimum hver 14. dag. Vi står også for planlægningen af den fælles arbejdsmiljøkoordinering på tværs af samtidige aktiviteter på byggepladsen. Herigennem kan vi skabe en fælles forståelse af, at produktion og fokus på sikkerhed er to sider af samme sag.

Koordineringsindsatsen under udførelsen sker i tæt samarbejde med byggeledelsen, tilsynet og de enkelte entreprenører. En løbende og aktiv dialog hjælper os med at identificere potentielt farlige situationer og motivere medarbejderne på byggepladsen til at tænke på deres egen og andres sikkerhed. For eksempel har planlægning af byggepladslogistik som f.eks. adgangs- og køreveje samt placering af kraner og andre større tekniske hjælpemidler erfaringsmæssigt stor betydning for fremdrift og sikkerhed.